De-kiem-tra-cuoi-hoc-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-so-gddt-lam-dong

.pdf
SO GIAO DUC VA PAO TAO KIEM TRA CUOI HQC KY 11 LOP 12 - THPT Caiu 1. Cau 2. Cau 3. Cau 5. Ciu 6. Cau 7. LAM DONG NAM HQC 2022 - 2023 1315: gHiNH THUC Moén: TOAN (Dé€ kiém tra c6 06 trang) Thoi glan lam bai: 90 phut Ngay kiém tra: 12/5/2023 Mai 124 Cho hai ham s6 f(x), g(x) lién tuc trén R. Trong cdc ménh sau, ménh d& nao sai? A. [[£(x)-g(x)]dx=[f(x)dx-[g(x)dx. B. [#f (x)dx =k[ £ (x)dx (k= 0k eR). C. I[f(x)+g(x)]dx = If(x)dx+ Ig(x)dx. D. J'[f(x).g(x)]dx = If(x)dx.jg(x)dx . Cho ham s y = £ (x) lién tuc trén doan [a;5]. Goi (D) 1a hinh phing gi6i han béi d thi clia ham 56 y = f(x), tryc hoanh va hai dudng thing x=a, x=b (a<b). Thé tich ctia khdi tron xoay tao thanh khi quay (D) quanh truc hoanh dugc tinh theo cdng thirc A. V=2fljfz(x)dx. B. V=Il'jf2(x)dx. C. V=7r2j'f2(x)dx. D. V=nzljf(x)dx. x-1 y+2 Trong khong gian véi tryc toa dd Oxyz, dudng thing (A):— 5 : khong di qua diém nao dudi day? A. M(-1;2;0). B. N(-1;-3;1). C. P(3;-1;-1). D. O(1;-2;0). . Cho ham s6 £(¢) lién tuc trén K va a,be K, F(r) 1a mdt nguyén ham cua f () trén K. Trong cic ménh sau, ménh d nio sai? A. j'f(t)dt: F(b)- F(a). B. if(t)dt = —If(t)dt. C. j f(t)dt =F(a)-F(b). D. j f(t)yde=F (o). Trong khong gian véi truc toa dd Oxyz, cho dudng thing (d): ——4—8 y_—?:% Khi d6 mot vecto chi phuong ciia dudong thing (d) c6 toa d 1a A. (421). B. (4,-21). C. (42;-1). D. (4-2;-1). Khing dinh nao duéi diy dung? A. Isinxdx=-sinx+C. B. Isinxdx=%sin'x+€. C. j'sinxdx=cosx+C. D. Isinxdx=—cosx+ C. Tinh md dun ctia phirc z=3+4i. : A. |7]=+5. B. ||=5. C. |2|=7. D. |7|=+7. [ Trang 1/6 - M d& 124 ]
Ciu 8. Trong khong gian véi truc toa dp Oxyz, cho a=2i+k-3j. Toa d) cia vecto ala A. (,2;-3). B. (2;-3;1). C. (21-3). D. (1;-3;2). Cau9. Cho F(x) la mdt nguyén ham cia him f(x) trén doan [0;1]. Khi d6 hi¢u sb F(0)-F(1) bing 1 1 0 1 A. [F(x)dx. B. —[F(x)dx. C. [/ (%)dx. D. [f(x)dx 0 0 1 0 Ciu 10. Cho hai sb phirc z, =2-2i, z, =-3+3i. Khi d6 sb phirc z, -z, la A. -5i. B. 5-5i. C. -1+i. D. -5+5i. Ciu 11. Cho hai s phirc z, =2+3i, z, =3-2i.Khi d6 z,.z, bing A.12-5i. B. 6+5i. C.si. D. 12+5i. Ciu 12. Trong khong gian v6i truc toa do Oxyz, mit phing (P):x+2y-3z+3=0 c6 mdt vecto phap tuyén la A. (1,2;-3). B. (-1;2;-3). C. (1,23). D. (,-2;3). Ciu 13. Cho hai sb phitc z, =1+2i, z, =3—-i. Tim s6 phic z=22. Z A. z=l—li. B. z=-i+li. C. z=l+li. D. z=—l—+li. 5 10 10 55 10 10 Ciu 14. Cho ham sb f(x) lién tuc trén [1;2]. Goi (D) la hinh phing gii han béi céc dd thj ham s6 y=f(x), y=0, x=1 va x=2. Céng thirc tinh dién tich S cua (D) la A.S=7tif'(x)dx. B.S:if(x)dx. C.s=if'(x)dx. D.s:j'|f(x)|dx. Ciu 15. Cho sb phirc z=11+i. Diém biéu dién s6 phirc lién hgp cta z 1a diém nao duéi day? A. M(1L1). B. P(11;0). C. N(1;-1). D. 0(-110). Ciu 16. Piém M trong hinh duéi ddy 1 diém biéu dién cho s6 phirc . it Y| P 11\[ 0 ;g g A.Z=2-4i. B- Z=4—2i. Co Z=2+4io D. z=4+2i. Ciu 17. Viét cong thirc tinh thé tich ¥ cla phin vat thé giéi han bi hai mjt phing vudng géc v6i tryc Ox tai cac diém x=a, x=b (a<b) c6 di¢n tich thiét dién bj cit boi miit phing vuédng gée véi tryc Ox tai diém c6 hoanh x (a<x<b) 1a S(x) lién tyc trén [a;b). AV=[S()ar. B.v=zf[s(x)ar. CV=afsi(x)d. D.r=][S(x)d. [ Trang 216 -Madé 124
Ciu 18. Trong khong gian véi truc toa Oxyz,khodng cach tir diém M (1,2;-3) dén mat phing (P):x+2y-2z-2=0bing A, a8, B. L. C. 3. D. 1. 3 3 Céu 19. Trong khong gian véi truc toa dd Oxyz, cho dudng thing (d) di qua diém M (3;3,-2) va ¢6 vecto chi phuong u =(1;3;1). Phuong trinh cia (d) 1a A x—l=y—3=z—1 B x+1=y+3=z+l T3 3 2 3 3 3 C. x+3=y+3=z—2. D. x—3=y—3=.z+2. 1 3 1 1 3 1 Ciu 20. Phén thuc cia phirc z=1-2i bing A. -1. B. 1. C. 3. D. -2. Ciu 21.Goi z va z, 1a hai nghiém phirc ciia phuong trinh 22 -6z+11=0. Gia trj ciia biéu thic P3z|-|z| bing: A 11 B. 2J11. C. V1. D. 22. Ciu 22. Cho hai phic z, =4-8i va z, =-2-i. Tinh [22,Z)|. A. 40. B. 5. C. 20. D. 45. Ciu 23. Trong khéng gian véi truc toa do Oxyz, cho dudmg thing (d): xz_] =Y 1_2 = 2'2"1 nhan véc to u(a;2;5) 1am véc to chi phuong. Tinh a+b. A. -8. B. 8. C. 4. D. 4. Ciu 24. Dién tich hinh phing gi6i han béi cic duong y=x* va y=x+2 1A A. 5=9. B. s=2. c.s=2, p. s=3. 4 2 9 Céu 25. Cho hinh phing (H) giéi han boi cic duong cong y= Inx , truc hoanh va dudng thing x x=e. Khéi tron xoay tao thanh khi quay (H) quanh tryc hoanh c6 thé tich ¥ bing bao nhiéu? Ao V= . Bc V'_'E- Co =£" 0] = =7 dt Vv . D.v o N Ciu 26. Trong khong gian véi truc toa Oxyz, cho hai diém (1;0; -1) va 4(2; 2; -3). Mjt cdu (S) tam 7 va di qua diém 4 c6 phuong trinh la A. (x+1) +y +(2-1)" =9. B. (x=1)"+y* +(z+1)' =9. C. (x+1) +y*+(z-1)"=3. D, (x=1)'+y* +(z+1)' =3. Ciu 27. Tim nguyén ham F(x) ctia ham £ (x)=e* biét F(0)=1. [ Trang 3/6 - Ma 124 ]
2x A. F(x)=e™. B. F(x)=%+-;-. C. F(x)=2¢"-1. D.F(x)= Ciu 28. Cho s6 phirc z thoa man: (3+2i)z+(2-i)' =4+i. Hi¢u clia phin thyc va phin 4o ctia s6 phic z 1 A.1. B. 0. C. 3. D. 2. Ciu 29. Trong khong gian véi truc toa dd Oxyz, cho mit phing (P):-x+y+3z-2=0. Phuong trinh mit phing () di qua 4(2;-1;1) va song song véi (P) la A. —x+y+3z=0. B. —x-y+3z=0. C.x-y+3z+2=0. D.-x+y-3z=0C. Cau 30. Khi tinh nguyén ham j—dxj)% , bing cach dat u=+/x+1 ta dugc nguyén ham ndo dudi day ? A. IZ(u2—4)du. B. I(uz-B)du. G IZu(uz-4)du. D. I(uz—;t)du. Ciu 31. Trong khong gian véi truc toa 9 Oxyz,cho hai diém 4(L1;1), B(1;3;-5). Viét phuong trinh mit phing trung truc ciia doan thing 4B. _ ] _ A. y-2z+2=0. B. y-3z+4=0. C.y-2z-6=0. D. y-3z-8=0. Céu 32. Tinh tich phan /= [ xIn xdx. 1 2 2 . 2 _ &, p=Sil B. 7= c =1 f. r=8=2 4 4 2 2 : o (2-30)(4-) Cau 33. Cho so0 phiic z= e Tim toa d6 diém biéu dién cua phic z trén mat phing ] toa 40 Oxy. A. (--4). OB (5-4). C. (1;4). D. (-1;4). Ciu 34. Biét Icosxdx=a+b«/§-, v6i a, bla cac s6 hitu ti. Tinh T =2a+6b. 3 A.T=-4, B.T=2. C. T=3. D. T=-1. Ciu 35. Trong mit phing toa 49 Oxy, goi 4, B,C lan lugt 1a cic diém biéu dién cua céc phic 2,=2, z,=4i, z,=2+4i. Dién tich tam gidc ABC bing A. 4. B. 2. C.6. D. 8. Céu 36. Goi z, 1a nghiém phirc c6 phdn 40 4m ciia phuong trinh 22 -2z+5=0. Tim toa dd ctia diém biéu dién s6 phic w= Irdi trén mit phing toa do Oxy. Z A. M(1;2). ~ B. N(;;-2). C.0(3-2). D. P(3;2). Ciu 37.Biét 7= [—"* _dr=alhn> Zt b, (a,b Q). Mé¢nh nao sau day ding? !x(lnx +2) [ Trang 4/6 - Madé 124 |
A- a-b=l- B.'Za+b=|. Cc az+bz=4. Dc a+2b=0. Ciu 38. Trong khong gian véi toa 49 Oyz, cho diém M (3;3;-2) va hai dudng thing (dl',x_l_Y_z-E (d,): x+l =2 21 23 . Dudmg thing (d) di qua M cit (d,), (d,) lan lugt tai Ava B. dai doan thing 4B bang A 2. B. 3. C. V6. D. 4. 2x+3 Ciu 39. Biét tich phan I dx=aln2-2, aeZ.Gi trj cia a bing A.3. B. 1. C.7. D.2. Cau 40. Trong khong gian véi truc toa 46 Oxyz, cho mit céu (S) c6 tam I(0;-2;1) va mat phing (P):x+2y-2z+3=0. Biét mt phing (P) cit mit ciu (S) theo giao tuyén 1a mt dudmg tron c6 dién tich 1a 2z . Viét phuong trinh mjt cau (S). A. (8):x* +(y+2) +(z-1)" =3. B. (8):x* +(y+2) +(z+1)" =2. C. (8):x* +(y+2)° +(z4—l)2 =3. D. (5):x* +(y+2)2 +(z+1)2 =1. Ciu 41. Mot 6 to dang chay véi van tdc 20 /s thi ngudi l4i xe phat hién c6 hang rao chin ngang duong & phia trudc cach xe 45 m (tinh tir diu xe t6i hang rdo) nén ngudi lai xe dap phanh. Tir théi diém d6, xe chuyén dong cham din déu véi van téc v(r)=—-5+20 (m's), trong d6 ¢ 1a thoi gian dugc tinh tir luc ngudi lai dap phanh. Khi xe dimg hén, khoing cach tir xe d&n hang rao 1a bao nhiéu mét? A.3m. B. 6m. C.4m. D. 5m. Ciu 42. Trong khéng gian véi truc toa 4o Oxyz, cho hai mit phang (Q,):3x-y+4z+2=0 Vi (0,):3x-y+4z+8=0. Phuong trinh mjt phing (P) song song va cich déu hai mit phing (0) va (0,) 1a A. (P):3x-y+4z+5=0. B. (P):3x-y+4z-10=0. C. (P):3x-y+4z-5=0. D. (P):3x-y+4z+10=0. Ciu 43. Cho sb phirc z théa man: z(1-2i)+zi=15+i. Tim md dun ctia sd phic z. A. |2=245. B. |2|=243. C. |7|=5. D. |z|=4. Cau 44.Trong khong gian véi truc toa dp Oxz, cho diémA(1;2-1), dudng thing (d):xz-] =y:l z_ 2 va mit phing (P):x+y+2z+1=0. Piém B thudc miit phing (P) théa mén dudng thing 4B vudng géc va cit dudng thing (). Toa dd diém B 1a A. (3;-2;-1). - B. (-3;8;-3). C. (0;3;-2). D. (6;-7;0). Ciu 45. C6 bao nhiéu s phirc z thoa man (1+i)z+z 1a s6 thudn do va |z-2i|=1? A. 4, B.2. C.1. D. 0. | Trang 5/6 - Ma ad 124 ]
Cu 46. Trong khong gian véi toa d9 Oxyz,cho hai diém A(2;1;-2), B(5;1;1) va mjt ciu (8):%* +y* +2* +6y+122+9=0. Xét duomg thing (d) diqua 4 vd tiép xtic véi (S) sao cho khoang céch tir B dén (d) nho nhét. Phuong trinh ctia dudmg thiing (<) 12 x=2+t x=2 x=2 x=2+2 A {y=1+4t. B.{y=1+t . C.{y=1-4. D.{y=1-2. z==2—t z=-2+2t z==2+t z==2+1 Céu 47. Xét ciic s phirc z, w thoa mén |z|=2, |iw—-2+5]=1. Gid trj nhd nhét cta |2* - wz-4| bing &R B.2(y29-5). C.4. D. 2(v29-3). 2 Ciu 48. Cho I(4c052x+3sin2x)ln(cosx+25inx)dx=cln2—%,trong d6 a, b, ceN', % la phan o s6 t6i gian. Tinh T=a+b+c. A.T=5. B.T=7. C.T=9. D. T=-11. Ciau 49. Mot cai cdng c6 dang hinh parabol (nhie hinh minh hog). Chiéu cao GH =4m, chiéu rong AB=4m, AC=BD=0,9m. Chu nha 1am hai cédnh c6ng khi dong lai 1a hinh chir nhit CDEF c6 gié tién 1a 1200000 ddng/m®, phin con lai cia cbng trang tri c6 gia tidn 1a 900000 ddng/m*. Héi téng sb tién d& lam hai phin no6i trén gin nhit véi sb tién nio dudi day? G & ; F [ !l D A B A. 7368000 ddng. B. 11370000 déng. C. 11445000 ddng. D. 4077000 ddng. (x==1+2t Ciu 50. Trong khong gian véi toa do Oxyz, cho dudng thing (d):{y=1-¢ va hai diém =2 A(1;5;0), B(3;3;6). Goi M(a;bic) 1a diém trén (4) sao cho chu vi tam gidc MAB dat gid trj nho nhét. Tinh P=a+b+c. _ A. P=-1. B, P=1, C: P=-3. D. P=3. Trang 6/6 - Ma d& 124 ]
SO GIAO DUC VA PAO TAO - KIEM TRA CUOI HQC KY II LGP 12 - THPT .I...'.l...Hét;...;O...l. AM PONG NAM HOQC 2022 - 2023 (Huéng din chdm gdm c6 01 trang) Moén: TOAN - Ngay kiém tra: 12/5/2023 PAP AN, HUONG DAN CHAM Ma [121 | 1(2|3[4a[5[6[7[8]9[10]11[12]13[14[15[16][17[18[19]20]21]22[23[24]25 B/ B|{B|A|B|A|B|(D|B|C|ID|IC|A|C|C|A|(B|(D|D|A|D|D|C|C|A 26 [27(28[29]30[3132(33]34(35(3637 (383940414243 (44454647 [48[49[50 D|IA|C|c|B|lA[B|C|B|D|[C|A|D|[B|[C|[D|B|A[A|[A|[C|[A|[D[D[B Ma [122] | | | | 12345 ]6[7[8[9[10]11[12]13]14[15[16[17]18]19]20[21]22]23[24]25 B|D|ID|A|D|C|B|D|A|[D|A|D|[C|D|C|C|D|B|[B|[A[C|A[B|B]|C 26 27[28(29(30[31[32(33(34 (3536|3738 39|40 41[42]43[44[45]46[47][48]49]50 B|A|[B|A[B|[B[B|c|cl|A|[B|A[c|[A|[D|[D|[Cc|C|A[A[D[D[C[A]B Ma [123 112|3|4|5|6|7|8|9(10{11]12(13(14|15(16|17(18|19(20|21|22)|23|24(25 ClA|lD|A[D|D|C|B|A|[B|B|B|C|A|[B|[D|B|B|A[A[D|[C]A]ID]C 26 (2728 [29[30 (313233 [34(35(36 37|38 (3940|4142 [43]44]45|46|47[48]49]50 A/BlA[c[a[B[B[c[B]A[D[D[B[A[C|[D[D[C[C][A[D[C][C[B][D Ma [124 R | 1(2|3|4[5(6]7|8]9[10(11]12]13[14[15[16]17][18]19]20]21[22[23[24]25 D B|A|[C|B|D|[B|B|C|B|D|[A|A|D|C|C|A|[C[D[B|[B|A|B]|C]|C 26(27(28[29(30(31]32(33|34(35(36/3738|39(40(41(42(43(44|45[46|47[48[49(50 B|B|B|A|A|D|A|A|D|[A|D|D|[B[C|A|[D|A]|C]|C[B[D[A[C[C]|D Trang 1
Uploaded by BarristerHummingbird886 on coursehero.com